InTOOLigent

Descripció

L´ànima

InTOOLigent® és el "ànima" de la producció.


El model

El mòdul inTOOL forma part del motlle durant tot el seu cicle de vida.
El moldista pot gravar-ho amb les dades més rellevants: especificacions de la peça, plànols de peça i motlle, pautes de manteniment preventiu, llista de materials, assajos de validació, ....

Prou connectar el mòdul inTOOL a un PC, i es té accés a les dades, amb diferents nivells de seguretat.
Addicionalment, cada vegada que el motlle torna al taller, es poden anotar tots els treballs realitzats en el registre de manteniment. D´aquesta forma, la informació està sempre integrada en el propi motlle.


La preparació

Tant en preparació com en fàbrica, el mòdul inTOOL es connecta a un HUB OPC, i així pot accedir pràcticament a qualsevol senyal d´adreça (ERP), de planta (MES) o de màquina (PLC).

En la fase de preparació es determinen els paràmetres de màquina i es carreguen en el mòdul inTOOL.
Posteriorment, aquesta "fulla de preparació" es transfereix a la màquina de producció.


Les dades

No només dades de màquina: es poden gravar totes les dades rellevants per al procés.
I cada cicle es registren totes aquestes dades en condicions de màquina normals i forçades, per generar un model expert.

El model expert avalua les dades capturades cicle a cicle, i decideix les accions a realitzar per fabricar peces bones.
Els algorismes de control actuen en temps real: eviten fabricar peces defectuoses.

Escalable: afegeix valor a tota la cadena de subministrament.
Garanteix un accés remot segur.


El inProces

inTOOLigent®: sistema de control i trazabilidad per a utillatge de producció.
Incorpora dades al motlle de forma permanent: plànols del motlle, llista de materials, pautes de manteniment preventiu.
Captura dades concretes de cada cicle: temperatures, pressions, validació de peça.En manera aprenentatge, les dades generen un model de diagnòstic.
En manera autònoma pot actuar sobre el procés, en temps real.

Un altre punt de vista.